block: 523

block hash: 41d57e016abf3b53b79918f428093ce3e7c6596eccf5b3e1ec5b955d

timestamp: 2023/07/19 05:10:50

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: bdce16b9849d6602592eb448f9cba8e2

signature: MTIybHhwUHE5R29FMG5JNytHaEsyb29BT3UrQ2JrOTdCbWoxQ1Zxd2lZSUV1bU0zRE5hKzg1SFZuM1UzMWNBVm1MSnZRVFV5L2FCVmlZOG9zN3Ivd3l4M1ZsVEF1U0ZsVCsvVzRuMGwyQ01VRXgrSURnSEYrQjV1MkYySW5PdXY1R0hzZkZLRWUxbVlsVVlUdnRmWkJ1RlJBLzB1dzQ2NzY5OHZBdnpzK2lsaDhjaVQ4UTV1T0czVkNqMXgzQ2FpSGRXYjV6ckNtQ2dzM3hCY0VkVmFsV3NBbVpGNDlXbnRuNE9zcXQyeHh0aVhjc1EwNWp3UllmMkIySXNmMkFYS0ZwMXJ3eTgrU1lHeUFCVTVMTnR3R1NxNnkvV2lUaUVZYnRUZWtKQXJZYjlHMzkvbnNKcEpIQjhuYW5ydjZwSTc5R1JyWHFZQ1lOek4rdktxOXYrUnZxWnRHcVNSL2ZLMWdQOUQyNGdSdzZyWGNDUWZaZGYwUi9xZFB3Zm41aWYzUk9zaDAwSE5mTndjUVlGYzV1Rzl0dzdmOXZUOGhNOGdIWU8yMnE4MHZJVDBDeXNMNHhTb05YUTc1WklSTFdVMExmOUEwVzBnazhWOVZJOFo0STVlbjRsRUtMUFVpL2ZoMThVSGorMGl3dDY5blRwU3JRRkh6ZHFQb1lJT0NMK2FFc1p5a3lVV2JVZFV2Z2ROUmIvck5Jcng0dFRibFN5bEZNb1c4S3NHMU9ydXduNm1vQVMrSUV0NE1LSVNFS0t5eGgwd3RrNkN1aEozS2FBZmJvczBFOUZwKzBBbHAvdHhVR09sN2ZDY2MzcXkyRDgxR1c1cmVyUkxVdGZVOVI0cExZdXc1cjlzN29NZ253M2Vma1pWTldhdGllUDF4UXp4SjdaeWxWVjVXRHM9