block: 466

block hash: 7552878fdd4868b897b8f386a24940c998de8428ed6c1cc76de4c192

timestamp: 2023/07/19 01:10:23

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: 619f731b9080886ed9170772661963b5

signature: MXl1SERtYWdYV0VOOU0zemYvT3p0RHUxbCtNRXFHbDgwcHRmbytCRFpaNkNHOG9HTWNaODBIWVV4WUIzY1F1ak51bURXVHEzb1czNkRteFFQQ2xjcW1EaHNLMG1Dem1zbkdOU2lXc25uR3hlbGNyTmFrMy9salVkNnZ6M0NRL3hZWXVLL0VGRlJOYy85RHRVd0JOaGJPb3JOdXBVcGVqSk56SFRmTFhlekYvV0tmM3RuMkpSV3FQN0NDNFNJUklPQjhUQ3dIemlDOG51YmZqZHNSamh6ZkpScFdaZk91YWlUY3RpUlBMUnFFU2F1Z085S0pYS21Pa0ZWa2JEMHhHaFZlKzVIT1RXSlBiZys4dmtxWTJ5RzNOdnlKcnBkNmhsS3E4bDRwZUJWdTkzeHNGWFdOL1NVSXArRU94K09EWE1DRkhnWHRyRHNKckptTGQxQkM4eGxFL0JBYUJRZCtldmxRMlFSOXBwVktWR2pTcyt0MFFjUlVsYjNFbmZycjhrdE9JVlY1MC9YS29HaHF0ck1CanQzWlplR05BVmJaUXVoNlM4SWl0dDJ6ZTFVSGY5bHhyWjhsMWNGZC94Y01FQnFraElmWktmTEdFckVNbXJudE9uQjZVbFN0WWpOUWVubUZ4UlZ1ZzFibVJ6Mlh6UDBNRTRlVExMMENLNW1wdWMvQTBMc1JlMTNWLzBINnBERklPS3dDVWNRdGNBd3ZCZmJuQjlGN1ZVbUxmbG5veTVHQmJZRDZSZS9LOE1aNkxaSnMvSzV1OENrUmE0ejN1MlFIb3RHQ21VTlFLNlpQWnVwSk1qbW1tZ0pSVzJUS0tJemg0blJ0RDV0dHRhQ0hodGVrWFFOVVROV2JsdHhSN3VsQUZxYStienZ2WS91SzV2TEpKcCs2eEFUUkU9