block: 511

block hash: 492bf320789b14a6ba989c6d095526c2ceaef56048ee6be6615e6b81

timestamp: 2023/07/19 04:11:19

sender: d6d7e856b50ea783c388e17137eb789dd21a08295bbaa834a4b9b9ea

recipient: d6d7e856b50ea783c388e17137eb789dd21a08295bbaa834a4b9b9ea

amount: 0

fee: 0

reward: 100000

operation: 0

openfield: 779899eac2e69f4dcb64cd3b653dbc63

signature: RVgrWVY0ZXBFUVlnR1VqV050RkE0YVg0bFN4cWxGaFpSWkxQa2FYWDVlbEJjekQ0Qks2K2djZ1drTVc3eHpRVGI2ZVV2eHJ2UUtZaUpyMGppbFpkdmh2RHpNekJGcVdYbE1kd0Z1cHdUS1RqaUhhQ0taVHVNWU0xUmxXQkN4em00ZFhvemw0UDY5QVNkSlEyTGl3TnpiYncxdExWN3B6TDI5Q1VkQk5OK1ZzMTFFSTdnc0xoS3NVMDFmTTFuNjBKL0U5L1ZXVlVCQUZQNVBBL3N0WE1LaVg5SHYraEdicHFOL3BXU2h4aFlSS3c0RjZ2QW02TFU4VzJiTlNDaWdSNzd3UHlselQzeFVxWGp2dHdNVGMvcDZ1ZFJ3Y2QvSWFTRXNDWDRobU0zQkZqb1ZrU3h3b0hzUnUrSGlLQTN0bk9JNSs3aXFiblY4clArWnhORENOZS9iUVJINkxqU0JJVFdYRmdyOVdzQmRKWUlTSUxIQWZZdkVKWS9Kbnc0d3lybUd3QXIrdW5BeEJCb25JOXVBamMyamU1S2tPdFQ4YUY4OThRQmd1Q2NxMHBKeWNVWWpORVZEb3Jma1A5QXFhbGZNTStseEFVSTRLZzNXRVExVWJwUTBUWXU5VU9wUDBoS0ZZWW8yK3F0UGZUWjUzVnVjREQwQksvOWR4OWFsMXZNR09WVG1ENXZDMHVGR0RGcVlLNldHK0g3NUY4aVUweU9PRTZ0UWwyTXRzZW1hMElPQWxTVVhJL2tJc2ZnbmJHVGFWMy9tb1ZMbGdYY3FjcCtpTHk5VTJueFpIY0RtWnBrZTNOM2hoRGJraGM4TTFOdDVaSG8zOWwxN0kzdk5vVTNSSk9nQ1M1Zzl1VHhOUGVsbWY2QWk5R3M5bUpkOVcrK0ozdFplUTBZVTA9