block: 507

block hash: 8dff55ad47d5bf2a799b650d434a4d7609536b55c2792cc28b1cbc30

timestamp: 2023/07/19 03:50:17

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 100

fee: 0.00381

reward: 0

operation: identity

openfield: bahamas:AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCxv3XdSbV+3UWhlwcdwSxGpeRjRsrYJkjN7MEcTErYCZr5Ur4vbAr4htSaqxdGGGqHbZIZmeIynEMB/3r9ro/StzTaJROyLkFRQq2CovLkO99DxzCyC1Ouc6SnyTe8Oc69sgzNtP7kQuwPcLLe+K34+5KVw0+aSMGde2a81jW3zI+jLIp8/lRRGix/LF4TBMp0WbrxUHThbfuTmqrf+4JcoLshgELr94/LKBzdhGMkMyWch+cBDAN/cs2DCx4gJlesbz6yffe6oY+z26TQOfpt95DyI6hXyTsVCvcp0EJiagAiiQTAkEsv9HkG7e4n7PcO0ZWAgyKv8xcAn4DlD/N/

signature: SHZBK0lXUGVFc0ovZlkrR2VHdjlmZXVJQ05wcXczWUNzd1grY0ZVd1pONUNtcklsdzNESktkMnI2Q1J4WnJpSW5NRS83bmdqdXJobzJqN29LMGZPRWdBOURwMVB5N2o2aWxZRVFnejlwcDBEdytlcWtKT2NkVUZYRUxySzJCelJUL2hIbmMxV3BicjJFR3ByTHNSU3ozM1FjQ1ZFd3QvbFFHbDRxT21WZHhXQk84c0Y0RWREUnloNFBhYmIxK0dOenhYSDBzbDkwdkRnWldzYk1FWkVmMTZXeHJFOHFva1pJYmYzVmZFb1BIZVhwMkZyTW5NRklCSFVGSVBxenQxZXVnRHYzQWNYM2xvSHlIczJwUlV0VmFiSFlRUytvQU1NdXV5Ui9wSDllcHlkNEJDTDBnT2s4Zm9EVEVmYTVkUlRQSThpSFlzdHRHRTNvQ2xITCtGU0gzcFRTN3NZTkROelhVR1doblVZeEJjamE3WW1NVVd5bzMrRDJ6Z1pDMmRCb1pSWWgvWlNDTkVWazA5ZTk2ajNPZmNjekJxOVBzVFFhV1FPQ3o4WFpOclJBdEEzTG1tS1lGamViQjVqaDE1R2kyYkVrYmNoNytxSlIwVzVLOWIybnNnQ3lkSytFbGJhRVJJeEVoMTR0aXhzWEF6NE9zOGdOclYyeVNlUXdnbEhXaEhYbU42SWZpeHFuRG85NFBCbzc3WG1adTRtdXh4cGtOam5waVJSRFUwbkJhWHZvaC9QRXNBNUhvdFpReEFNZC9qNHU3ZUVQRXdRR1dZSnpTWngvREJQZjFld3BnY3Y3dk5XUDJ6UDJSbUgzZjQrR0VVSm95MmNPdXhaWnVOVW9pUmV1MGhMU3ZUTk9vcFhwakFVWlhkUDd6L1FhNWVpdzcyUGhtYVVvb2M9