block: 548

block hash: e17cffd599e5d143a747183cdf693c70df6d43d8ae33711318f6f751

timestamp: 2023/07/19 06:50:54

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: 3e773acd01fc82d136ed86c9f2a8b94c

signature: T1NvZ2hqZm1sTE80a2JId0JhbVIwbStmQWJLV3pBdmdzYkRUWUpBUW1KbXdNVW9GN1Z5MHhhb1JKOWhqY1o5c3dxMXlwb0dPaW1KeFVHdExVVW1WKzMyV3MvckNjcCtZcmF1alNKSWZ6a0pIajZqVEMyWFI1NGwzVEI4TnVKbFJPMDN2SFhTd1E2QWhoTnRlWVh5bHlQNlJPQVRuNVZjRTVsOUVvYjJNQVo4MlYzak5yOXIvaTYzOGJya0szQisyOGsxNmVtLzVkcHdjdk1CVGJqcUdrUEIwRG1DcDN5YnV1VkE0Vzl1REtaZFVvU2Z1akNram5wZnV0b0tyMGQ5WlFmSFpUdzBlYTlLT0pRUWFoYWpzRG9HY2Evbkt0REtGRUdVRFkzOGFLeDZhV2tSZFFtR3V5YXhkMDR3b2tSbWxKYnhONGo3MWU3R1VINnE4VWJKUVl6M0hSQnN0WThmaGJVY3N3bFJpQ1M2RDNvS0NCdlgxd3BtLzZtVTFtaTB6YTNTL01sK3RmbTJQVGJkMW5kdmZJc2hOcmhIVmU0djd2MWlmRG5RcjZWOExKbmxBdmY2RmY0elZ4TklERTlobExHcGU5cDZ5S3Q2cGQ3RUtTMmpkSlcyWHoxNHBPazR4QXJQUEt4em53aU9vQnRSbHJrTUdvekdVTjU0cDR6NmN2VDFFTW5vVitDSXA2SGNwYVVvSkNhMEFKcGZzRnBwWVdZWGVsV1Q2dTBpMFRNR0s5UnVzcEJMZVF6Q3BrcGU3MzZuTFF3Ym9YYmdPSzlGeGFjTmpwVHg1ajFlQ05RZEFKSjRGUEJSM2x4UllaRUR6bG9LZjdjWDRCS0E1TnNrUUNhc0JXaldpQWxZTSthT0pVUmNGR0R3UFBlWm5sbWl6akNDZnNHekIrZWc9