block: 540

block hash: 2983ba8df2f4f1218ffc4aacc9c67aab919353d9df2e3e5c59c1fa12

timestamp: 2023/07/19 06:21:10

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: da5f37f1fe9f58c54a3e2a2d7280b0b2

signature: UE1IZm5DODh2elVETWVsRmZRYnRTRmJRMWp0VjJBS3dPWkY2SEx0NUFCM3IwaFQ1elNvUll3UDk2c3Y3ZHJ6L01ZQ01Md2xZV1oxbUljeXJlRzloMjlNeHFFbDlJWEJwUFpoNHc3OStCRFBOMXBmODdYM1p1RzZ2eEphSkZFN3IvSGQxTzJTaU40eUM0Z1R4aVNhSHhMN1VTTjV2NzN3MmNlRDJVYzk2d1FEL2J2dWZKVTMxZlpTcFluckJaRmFGRUVyaFBteWx3K0VTQi9kYTFGYXZhRHJtYTI5dUlsK0NneUxKVnVnTjhyNkJSWmQvTVBwQnE0bW1Qblp5UFQvVEYxY3FsLzZPNGY1VDQ4ZGxDRTFINFFOdFZ5dFlGai85U1VDak4wd3JCTVVoOUZOMlNpZmlZNU9IeW4yL1IrWnlZQ0tVYXY1aUZwS0tiTzNRSUtOU1ZZMXZqYTNQSFZUWHBGYnd6TEVVaEduVFRBTlhSU2VvcG0rMTZrVFpUY1N5ZEUxUG41NmFVWXErK0VqWEQ2bTJ4eE40TWozMjhxQkVzclQyTldpWkxRZ2JXd2xmU0syY3REaHdkL3RkRzQ0cWI1VUFLMnVRM0JteFM0L3NpTXVhTTR5bktSQ0EvN1ZFcFA2ckc0WEE2OXM0V3RVYUFPbEh1dGIvT09NYW9Lak1VVUFwTE9IRzYrVnVYUHppa1I5dWFPWmZobk1nVWRWbmNmMytsY1BtVlp1YVRVd3g1UTlIOSsxanIvQUZ6bHZLM1VySHNtUkprYTBvQVlCNWs4LzdZeVduWTVUcDRKOUJBUitpazlZVm40WnFGdHpGM3lCVzNrcUdhQlJYZi9IaCt0VFh3STkybTRkeWxyQjUxb0F6bzdFYzExUzREc3ZTdVdiU2c2S295MDA9