block: 636

block hash: af10982fb4391daa466b608cc47984849577f0900f7f3ee9d1eeaa44

timestamp: 2023/07/19 13:11:37

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 100

fee: 0.00381

reward: 0

operation: identity

openfield: bahamas:AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCxv3XdSbV+3UWhlwcdwSxGpeRjRsrYJkjN7MEcTErYCZr5Ur4vbAr4htSaqxdGGGqHbZIZmeIynEMB/3r9ro/StzTaJROyLkFRQq2CovLkO99DxzCyC1Ouc6SnyTe8Oc69sgzNtP7kQuwPcLLe+K34+5KVw0+aSMGde2a81jW3zI+jLIp8/lRRGix/LF4TBMp0WbrxUHThbfuTmqrf+4JcoLshgELr94/LKBzdhGMkMyWch+cBDAN/cs2DCx4gJlesbz6yffe6oY+z26TQOfpt95DyI6hXyTsVCvcp0EJiagAiiQTAkEsv9HkG7e4n7PcO0ZWAgyKv8xcAn4DlD/N/

signature: UG50RldLQTBZcGxNQzlNVGpDVDZYYldUOVFsV25CeFNSelBpTDVmYWthYjJRU1lzV2l3OTJOVWR3MHF2RGNBYlp0dDVWWkNPQlhvVHkybGFFdmZKdjBJUUdRVVh6dmZPQzZQbVloT2c3Z1FiS2hZdkVkSHRndFlGdjJvVVBLdFlYSmUvWWhCWkRMQjR3eUNrTHI0MFo1NjNrb0piWkl3TnVpUmV1enJzcnJOcUhiS2R5WFdlWlhyYTI4aGpsRGwwVGlMMzRrZUJIL1psSUx1VEhNYXo1ditJM3ZRdDMvay9oRlVoaTBuSFIyMlBCK3lPVGxVYVpyREM4WlFsRGZZM2kvWkR3RWpKYWJ6V1JRZTNUMWYweXJZT243V0F5akZSRENTa1RiMmQ1NENOYXAvT2lTNEljb0J5eStqOGJjdXlxK2tyUjUvM1BWdEd2VjFCSXNtVnJDeWRmcjRuVnJ6ZVpyUDNhZjJZTmRIYzgrbHE3VUtISHBUZkNpRFNid3p2QmlCUUVXWHVKa2ZwaDR6THRRMktGTmpMbFFYWmoxdWZ3UEVJTmltZm91b0gvcnZxOHpCQ1M0YVdrcWlSdUIxMmM2WExUdERqZU9yYnVPSU00T2FZaFAwTzF5YWJZMGlabk16NVVDakpZL3FoTjNYWGhCQjVpdXBxY1VFaXRaVDhFaE40Z0ZBenpSMEJnb2xMdkhSY2pvdDllbWw3LzdhYlM2N05iSW52Y3NrQW41aFQxUk1veWpiTDQyazJ0OFg2ZHZDM3BEYlVhRnBhZzI0MFR1cmIvMlAxRVFOTzlUK2JKanBHYzBMaHpiM3p2ZC9FZ2QxWHYvazRuYkphSHI5ODMvdVhMZDhaMmNVcDdRbHI3ZU9zeE1jUEppOG1OQ3c2V25ONitPUDhZL0k9