block: 623

block hash: d6c54f68245216f948b3ac919fa8c28982b62418b7f952c1736dc19d

timestamp: 2023/07/19 12:11:53

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: aba1ccc9b116bffd32b869732d062146

signature: UHBwaGtRTHVsVlJjWEtLckdkYmxwbEU0czkwY244RllRaC9SZVNrNk5nM0UvajZBby9YZEpXb1UwdjdEYk5KV0gvRkczVFh1SUR6RTRFNm9IWWo3cDMyMXp2ZktlYTFMT1JiTytoSWNZS053amVaWVhzRFNHKzBYRW5MQkpYKzNWUzYxYVl0eGs0Wm4vdWZ0b1I3c2lsb3pqem5MSXNpaGcvSzAvN0hzTjAzRHNOQy8zazBuT2RrWEZtOUt4dWd1eElNdVRiZ2dwWjg4UXRrbnhlVEFCM2NqRk54ckIvb1pJeDBGalJLaS9saGVQc1BQRWpPdU1aQS9RMlBkSm1sN09jYjJnN0EvTGFraHVMUWNPS2J1dEZyaTZlWlVhcVhJV3h4WXN4c1VKanVSS2FrcHhnYll0UHhCODJyNXRLM2trZFNNSVpJQ2NLeDlaWU01Q3cwaE0yam13a1orZXNQVGVrVnhPcXhCRFdsbWgxcytQb1M0SFU3b2w4Q1NJVms4RklxUG9EQTlLVWM2dWlvcmE0MitjY1JqM015eEtCOThSWjJOSXNRUXkzSFNrcXVQczNUbGc4WTQ5NGk2dDA0WGhNbEV1d0JTVlFPY0dzLzdBZGdyOE84dFdVbVh3cDBxS0VhTWMrS0pBLzhMU3ZVTVZpb3V0cG5yRkpxRXpaU0c1SWt0T3BXTUVIVnFabjhvZmhsWU1hVmR1M0NZR1NNYWFTM3FTQk43blNGS3N5dkNGR09XTEVlUytqdVJNbWo1MjBPckNTSXljV2pTUEJtRmFBb1hVUk9zYzNJNFFjRHNjQkRZeDhqUDVtbmtHZ29tTnFSd1liV1Jham1BOFpqRmd2SXJON1o3SU5mbUtQdTlKdjAzbGlrQUIwZEROTFFOcFBxd2JScThBMEE9