block: 571

block hash: 7b65cc76efb851009bf5ed13cfdf4208cd59a22a396f2e86cdd6ae81

timestamp: 2023/07/19 08:26:18

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: c2b1b6c82a6e0ccc7f8425f0bec00c5a

signature: WGtiZElyY1lZWitMN2V2cEU4ZG1JanVwLzhNRFI4TXQxYjZUTHJnYnJ5dy9RYUd1WG83c3RDVk9raTk3NE15T05PZXpFYlJzRkpDbFhxTjFKd0tHZDZiZGxWdWcvRTFDNDFmWHZneFV1MjVEL1VtMytJMVRLNmVQNzNMV0dHT0c3UkJyOUZsYUlpd2g1ZkVVQktaMGsxV29pMjA5ZEJtOVh3dVpVYmYyZVVxdXdOeFVQd2QvZk9kM3hSNEdNb3paYVE3bG0zR1RZRnhRdjJtUW9LWGFxRmcxRDB3Z2NiTUxIWG15MFNkanZ3anoyWVVKN1ZJY3E4ZndGaEV0QTZWMEJOMUNNMUlkYVQ5Vy9mVmFVU0lyK1FaOEdmbmpia1lnckVjbVMvamNPN2l6bVFCeDFKU3YvSDM5bzQ4eVZiREZDQWluWU1NM3RDb0FuRE1icnZvM1ZERVI5VU5uRDdiS3RqNHMzTmtIbWQxV3ZxZG1SMzBWczRGVE5SSGtYNnpvMEREclF1bVd6UUV5OFZrdFJyZWtwSm80eHZPOVJrMlgzZXZSaTFVQmV1SEh0aHdQaVQ1UEJBOUF4RGd6bld2cEI0NnFTczY3TEF2Z0xDY3hqUVFsZkxTNTFLVGJLandzb0lMR3gxSytkcmliL2kxeEYwZU1xMCt3cTBpK2dkM3VJYmFMbHpMRmpsY0I2cTE1VEZTbVdYSWxYWFpnTkJ3NGxUdG13blpFNGx1THdiMU1MakZlTHlYdnJCbmYyYkJJM092TFA4SVc2REV0NEdVUG13VHpDQ1hXN0FxMlI0MlJjK0E3ZEJaTmRhdUNGM3lYeDRzakxESWpEamlJeHpLVklkK1hZVjA5c2oxZC8yaW1uMDN4aVVPb0QwTWI1UkdpdThZUjZoMTFJdWM9