block: 567

block hash: 79a400dc4acdd1dabb668209fb4fce137e5e3f40145120da98f2c5a0

timestamp: 2023/07/19 08:11:38

sender: d6d7e856b50ea783c388e17137eb789dd21a08295bbaa834a4b9b9ea

recipient: d6d7e856b50ea783c388e17137eb789dd21a08295bbaa834a4b9b9ea

amount: 0

fee: 0

reward: 100000

operation: 0

openfield: 436eb2223e188a48d7fa2860d03172a2

signature: YW5DQ3JRWlBxL1cxU25oK3h6ekh1NWt4VDFGOUdQMzVLdzFwNUZ4STMzTThIZ2dKM1RGZHBQK1R0Z3BmdUV3YlArMnF2OTNVS3ZVWkphcjFERXZKcmNhUGRITWZHV2RodHpBd1kwQmpMK2t1R1d5aGEvbVc2TlJ1UWkwWk9SaW5VdHBabzA0VGVzbXl6Y0JOamVxZ29FRmg0WUVaT2xvUFlOTGdqSGRkK29zeUl4bUFFZ2xhT3daU1QzdjljckN5VWdkZlIzNFVjNVllVzRZUUVGb3dsUGVPZW0vc0NDV1JVSFVtZHhhN1YvUFU0SG00SytKWVJPSkRhVGFWSHVNV3h3akozakRGZW13aCtJMzBJMmhUZWRpQmI4cUlJSmNTYStzVUdzNVhCdkxLVkZLRFFrME8vUzZtT0ZtUlZmWWlxdmlCbUo4Y1pyclcvM3hPdDJoOXBwVDVPQXhnak8rdzVlaUJGWXV4clN3UDhQOFVHYitKWUlKTHhYWmNkN1dpMjFhMnMxSmV6V3N5cTdNRUtFRlliN1RPamtCNElnRVhxMVpzeWVSdkNYT3VEMGcrZHZvRlVDU3VuYWl1ZVJiUUtsQ0R1emlqYWxVWTgxUkVKNEJvbklJdnAyeTU3K2UzQzRzS2VzSlVaMkY4V3FBcFk3OGV1bzduZjNjSjU1SFVJQ2xad3VsdkdDaXhlejFEV2plcTduaEFLMVgra3JnR3JKVng2eVY5OGtTamIyR1lSWitqeVhYajNaZnpJZU9JdytTdy9SaG5ZSmVOcTl6bHFUMW40Z3N5TGIvbFRRb0xoS0p5aWUzMjNHdVQySDdnMVplZTYrMXpGVVRxNzNsY0NpVmRyN056dnZVODhzcVpvVnpBOVpDZ2JObE9XUFVINmxUSDNjWmhXZmc9