block: 507

block hash: 8dff55ad47d5bf2a799b650d434a4d7609536b55c2792cc28b1cbc30

timestamp: 2023/07/19 03:50:51

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: d7be5d1f06a061f9446ecf5eb2a2ae7b

signature: YlAvUHVQTEVVQ0J3VEVlbXdSeTRFRHM2V0lneFdWUWJMV3lhUjNCM0MzM2hERmZwVzl4dGZ4azBua3p2UHZaNnJtT2JBMnQvSU1UcTVUNUJtb0wvQ1JOK3k3YU9oRG9UVytlREF0M3YraW5NK3VzbW5QS2VvQ1Yxc2FHT0Y0cnU5dmpvalB4RlNxQ2lKTkl6Ry9MMmtoWnA4N2t0eEFMd00xbUNTeWFsSDhGdWpYYUxSMGttd1FIdW9oSUVtZ3ovSWd5aFIxa3Mzbk1KUG04SEJYOXNJejQxazVaM05TNjF1RHgrSUJXM3JGaWdwOCt0UGZiK25EdkVxMU16SytPUnVyZXRMZnFxQTBJNkFMSGU2SzNrd1VQczZkWFBFMUxZNEQ0SFZYZnM3RGFCcDhxam5GdzhPSURhQ3MrQVl0SVgrdjhKQ2lCaStDZGFCYm9pZHJPNDAvemVzTUI2L08yZlExNXlQaHRDS1pzMURyZmVBcVVRNmdqTU94Tk5GU1hVYUZKQTNOK3NhR20yVDF6dzI1bXdiYSs5Z09VdmtnakVZanYrUkw1d2U0NkIycFVuQ1BnMGRXcGpicVRyYUpPQ3FQYnJkcXBEZXU2cFJ5enFYV3ZMYmZYb2hUR2pLV2pkUWRrclA5ZDFESnRyOFl1N1RCMTlZNU4yejJvZjVUWkxRZzQySnRubGRjTHBHTmF0UDlUanNrUTNqNFBTTCtudmRnR2V2V1hwWXg4S0ozQ1Y5b0MwdHV4a2IrY29IVW5UZ1NQREV0YWNEaXR2dXM5RWVEQVFXcDlJTG9GbitkNjJSRjlWTDQ4ZGc0WnF6ZnV0Nmh3QTJWaTFPTENSdHcvQUNSdGFXTFJHTGt4NXY2WWQ2TmNJRnQ3WjNmZ3V6MTNhNmFxY24yVE85Uk09