block: 428

block hash: c0c9042ce67a0b8bf2ce90435bf8549a121e52827f0b9b53f858ee5e

timestamp: 2023/07/18 22:34:43

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: 5251a37a924623a8824f77b15274230e

signature: YzRSQWVHYndqcENvWDhuVkNyeTdRYTNxQjlXL1ptK3V1bThydGNHRlZKOVRJL3BMLzM3dGUya05IeHBDZlI0NWRtTytWREFYbHBKblBGNm9hR3J5MXZIOFhYRk04dkQzMTc3UnVOQnpybjFKQ2Y1aUxEM3pqeXR3V05PZXFERVFMLytSNEt2QlJPWGFxdlMzTmxKbmdhQWlSbTBIclhyVkQrV2hZbGFOSnVJdDF6UjI0cTd2RkJXbFJjWXEzVEVpdk5Vd3dIWE1ZSG9VNHY2NjVTcm1lTXFCZlphWXY0V0d2RGZJMTd2N3owR3FzZHdocEt4aHJGSGFEUnRFeFpHZVlCZ0tZSWlUblRJUVV1R3F2RHRrYmJaRXJ4K2p3Q0V5UUxVOUlyQXRRbkNyR0tHQXFSYi9GZEpDZy85akJFYzY4a24ydzRGTmx0amRBZkNRdytWampRak1HNFlKakpHWnVDcTM3eUxtVlpQQlluakhIbDl3eTdaRTV4MDdMZTBLOWI0elFtcWorWTRMenoxbkp6WHd5alhVZkF6a3p1cGpteGo3T09nd09VZ2pLZHEzSUpodjV5WklpMFcrR09JczNPd0MzbDFyelBNbS9iQzlOOXVKWVdBMnBzM1pUbzUvNDVtcnpxZTBHL054MWdtUlJOUjcxd2ZDWDlQTjVTUkNOZE92UVYySFRPSGg5eXB2V0xoWnRUNmxwaE1SUzYyMkRhdUs0QitrdVhxeVFBVkV1NU5Vci9wYlZYTDVrbndvckphZ2F2NEkwT1p4clZSRzVTU0E2V1dyNUpTWnpkdEd6SzVIQ1BxR1UzMXRQaFJHT1R4RkR5anQ1WEErTUdSOVlIYzR3MmFmYlJkamxScW9MejZ1Y3MrTDlQOWFVVkFXYXpzalZVaWdEVE09