block: 595

block hash: 95cbac2d6b1bc9c366b9f13795c99dfc16439d2c765ddd5745435de0

timestamp: 2023/07/19 10:06:44

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: ab41358e752575a73ba6b3732eff4662

signature: Z3hDQjhSc3U2L3I5aFhmTmcxZWxBbXN1aWFySmVVSVV2NTZ2NGxhRUFkdng0dm1CNlZwS3lqYzlBbTR0NWNHOVJORTRKZG5sVnpVTjRpb0ZMd0hqdkdoendYLzdlYmhPdjA4M2VlYWFpdG9zWkplcnJoTG5uVlhGYUpyeW9TQjdYZnhFb2NHcVMvNk04Y2dObXgyb3VFM2Qxakp2eGh3ZTk0YXdOMDlrMFlMTlR6YnRHN29sNHFKZEJhNXRyM2tkNkU5MUhhcmtrQk0rL0IxS3RlOTd1a3Zqc3ZoQ21jdmJIN0lOVkVORi9Kazk2MDF6VEZ3TTloL3JJZFNYcEQ4MVpKeWJpVE82UUl3QU5Xa0ZxVjQwbTQ0bkZiRm1kVW1HeWlwUDJEQkpxMWhiRG5wN3N1bFJlaGxVQ1hVYURtMm5aTzRvQzNyZFl5TDJRQUtWUEs2dEdhOFRNNU8yWG9INlFzc3NkNDdyU0doV0RLclJSVTUzQmMycG52YUZvUkZPbEVwaE9rS1J5Z1hvLy9uSk5hUjBaOWluVVNremkyM24yT3VJZUNOT0VwSm1wUE1MeGt6MWhncEtpTXlPeFRmSk1reStEMEptcmExZmpzaHA0bnptOUNhOUkwY3NONzVEY3hyY2RDd2N2dUlXZEVjME1sblIxZnp0SGp3S2RhczIyaG5LVmZ5RHZKQnFLSGxocWtJTkxtS1NIbHNpbEg4MjgyQVlPVjFzWVFuN2lEdUJqTEJvSyszdXl0Q2tENlQwNmEyVm1VTjFYUnh4RFA4Mkh4dmQ1UlIzR0h6b2Z1WGZUN1ErOGI2Y1FYS0RMa1lZcXJsaWppRnNOVlkvaEMrbkJwVVBqQ1FDeXMvM1FXdTY5RVhGMTRock5reGRjTFFmTVFZb2dLUGdSOVk9