block: 472

block hash: 9cb3468d224c14ead2372b2a3545d0598a012f3fb7d8a0721d61c6f4

timestamp: 2023/07/19 01:35:02

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: 651ac6cbd7c03fbb74e860fcf9b5e7c0

signature: ZHJtd1k1THNxR0tCVm9mM3J3RHozN0ZXTnAxU2N0eTAyMFZ3VTFIYXRTT21lNlV2N3hPZENCaHdGVmpDcFRCdHFnbjhWWkpsQnZtR0hiZ3RIQmVtYktRVFpTSXB5RFc2RXdrVjFWN2M4Y1k0NVZxUTZBVDNaeitISDlUalpzZFRPSmlWRWZ0YWZjVlZWbWxsQlV4WVVxUnVlM1laZTlWVXEyUWZma2dMSnd0UG94K1J4UU54Sk1WQnRwM3hVRCtwMCs4Z3ptTmM3ZTNwSHR0Y3I2RHNzQzJJV2NVMFZlV1M4dk9rZFFqSDF2YWZXdXAxc21la1htanJmM1hmSnFoL1UwSmF5a2ZYRVdzbzFIZnFGVjdrYlgrVW5sY1pXUVVjUytoMGNqTWRoRmJBUExGYm9raHFROGMzMDdCbDRXQkQwS1VpOUpqQTB4RmZmM2ovM2RDYXpkczFQdEhjQWpxOFVaeDVUOEhrQnp5cDd4ZlhVaTVLYituSEE5ZW4vSjJ3Rjl3blBvb3VQMk5tczdEcEM1K21WNk1NaHBaUWZQYVdneU0xZ3h6YVB0OTJKR3BVMXpzV2dWSGJOQmNLeUZOK0VYbDJqNkFuNityd0NkaEpXdEhRYkJtZmNJU2NCWkRPNWNMSldUSnpWdHRENHEydk1RS0hTZCtPR1d1MG9IN01odnpiVnVQeFFnWnlsd3l2dExVSHJFUEJtbXNwTHRrMHdKdjhNZzZrS2ZLOVRScWhJSVpBR3d2MlE1VVJNdGMrVTZmWUNMMmM5eVd1TlViSVRrU1dQc2xuRUpOVmcwTk1GMCtnRWxIM0hyeGV1NjNxaGt4RktOTXZzdFV6QzJ5Vm1mdVFtR3lhcktZZVZhOUZYUFhhOWFWbHpIZVBabStrYVZOajJmTWk2Z2M9