block: 430

block hash: 943003e720be767ec1ab63e55523b15b3ef0b0f90c11a66b2f80e5d1

timestamp: 2023/07/18 22:44:56

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: 68c288be03201de61e18b25cb400f266

signature: bEJGNjZHNS9JYyszbGxqWnY1cGgxUWJMTVlJMXJTY3BkOWs2NW5zeVJza3RBWjYyZEJjZDhTUXNCUVpXR1RiQ29TTTM1bE9sbXg0VVNudDdhb2tPM3VOV3FXTXJMOURiMDBZUVI3Mk5EMEpCOU5sRnZsdmdsSlNuVVplcnVjYWpsU25kZnJBdjZ3blBVUk9YK2xNMDE1OFB3aG1Na2J5eG5VcllHcjF3VGV5YmZUK2paNTFuMDVyWFd1MzNjdWpZcFJZL1ZNalptc1VHaU5xcDhsanBIdGRhRU5xSVYvOUhocTloYXkrcmR5WHFvTVQxV1F6THdlSFJ1LzQ5b2UxVUhHYWhqS2dRZTNodkhiSnd6U0xqTTZjcFgzTElzekM5VUhBa2VRdFNoRUt6TmdwbHFCRHNoUE80Q2hQemUyd0taR2JEdDhHM0g5bU1NbzUvVDJCZmc4ZWVuRXJacStEM0h2UGlmT0dURUsyTk9wRkoyUzh1bHpPeW9SQm1ZajVkcXA0WVJLU0NYVmU4dkRYWWhxZDg3UFBwaEhlZk9zVkI2NWRBbTdCemI5SnBCZFpPanRMQmVHTllUNjBIMUlwSXo3WXRzSlJaVldna0pSRk45R0NrZ2ZZeXZIWW9HVm5sR3Y5YjJVREo5cnh6cVBNcXhnN3pkYkQ1VHB0RVJNTE5CeTcrU3Y3N2tJcFlQRUdXcVdtUjJOeVJpQnZ4YlhwQ1JzZVFTdWZGRElaakFrc1dCVm5XUnd2cFJGNzduZjVZUTBJM3hKSk1uZEpIb1FOMk5LRmRoUVBDRFk0RDBqYnJncG5Ha3h3dGJsOUE3Z0hHaEQwSVNCOGYzcjEycktIek1ZUUtKNDFuZDh3UXdSM3p5YWRTYjlLWGRXOXIvMFBDYythQXppeHVXNFU9