block: 604

block hash: c95f7ba6134144632aa0d83107461592b40a3586b3350549e35be9d4

timestamp: 2023/07/19 10:46:52

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: d6bf7e40aff787b54aa217be85b60fdd

signature: bmhBM2ZBdU4wN3cwY3h1TFcrcjA3bFBRSDZLS25MSHFFWGl1RHBNNXcyUW1NdmZnSVlVQVpva3FHczJKRWhvbGMyV0dPbWxiRnZsczFSZzdjYklsTS80bFRHWlpLRlBVdk9zL3ZxUXJMQWhySW9PL3NiZFhkMnh3YUoxaktNQTM4Z3NvSWdQWTBhbEEvamdZTyttTG1jbmZ3eTJoSTg0ZDRGcVplcTBHK2p4c1VRQTRTeURoSld3Qm9jMnNQTjB3M1NKTkxvQ3V6UFVqMDEvRExUUkdwZ3czVFRCKzNCQ0dQQXJjc21oOGlFYUpXVzVjakdnd2t2Q2FrUUJxV0kvdVUvYzRKQWFrbnZVWFVTam1ZZk80TlFTeHZIQ01JU3ZPelgrYUkvMnhZbGQxQzhveVB1TVBoM2JGT0IrRFk3bkpJSkJmeXRHbXRlVnd2UTdQRWlzZG9JRW5TNk5sc09UVlVFQlJkb3pRSTY3OG1HS3NOMm5yOXVPMm9za1AxM2JDaEd1T1dQT256SzZ5Q1o5NldxeDhreFJmbWpzeFN3OWJUSFloTmwzQytVL1RZamFyTUlIeFZ5N0VIVXQ1eHhJb0ZBendycDlJbVJ2aEdoRVlEUkNQelFFV3k5UEpDRGhzOFUxM0xrcEVJZm1XOGhVZU1FS0VGUGV6a3RzRjlMRm9vWFhOSUwvblBNWDhMYjZ4RjJsdVZzejhPMUVXSUZ4ajl2Ym1JOWR1b0tPRzJ2NThsVjluM2V2dnozd3dRTnEzTWFrUjYrSkhIR2NOazYvUUUxSXhSeTMvTlNydlFVQlpnRW0rdi84Z0ZVQkNTNmQ5djB2U3FsWUFtNTVvOHNIZWVQd1g3RTM1VEdJaUVCMEIxbUo0L0NOVnFnYXhkTEsveExGaXZ5ZHpYcUU9