block: 395

block hash: 4b828fd052a93994e37fe30968eb8e82a61449d3b89c26e03f107d23

timestamp: 2023/07/18 20:24:42

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: df9a257b2106615727ac81f46e4e1ac

signature: c0dDZjFtQzNTUjZXY3lCTy9vb0hOaC95aTFtYjJIR0p3aWl5ZzNQak53V1YrU2s2dTg2WXJwMS9Rck1sVm5PVFpmRkJseFoyTkNpbFZiRGsvc0d2czNzVFM0cnJiM3hLSlZPUDhEM2pwdE9uRUNOOVA1OU8zNVJuMm8wSXhPajVlU3pWZ3JtWExJRVprUjQ1Vm93NjJVak9zZUpxTEd5U2VKbGRwZldTSDdlUDJlSkF0SXdvNWQxTTBHbUYwR0hNbGtpQ01xenhGU0RqUmgyaks2bWFtSVpCNUxWZktnbHVzMGZPNDBOUjBMTkhnK3I4Y3BoUlFDNkNBYVdhMUlUa21Ed2dabndqOVQrTGNoOTFrOEF4dEc1OCtzREtlME5vNDRlSVZRMWdubytXRVR0OXFUdG96aGZyWmpyc1dVakZocDJoalJuVEpMdkRTWEtqOWZtUVJFVTE4RVJiRUtKQjU2N3hTNmtGYlR3eFR0c2U0V29tMzk5YmNMWDhqZm9mNzlBckNYRURUSUhQa3FYMnZDeVJ3SFVqWkcxWU8yTGVRQklqMHAwa09heG5RZUpuQzlkdFhiK2pzMldCalA4OUNIVEtpS3JPbkNkeVpQci9Rc1dyc1hwRjR5M0dqQWFUWUk0TDVSMHlFeGF5cENmTjgya0FzOEo2eTJTbDJjUEZRY3R6aVJMcmZWYVhSbGxpRHRzaXZuV2hOWlNaNHh6cVBRc0lFNDBNaXpYOXo3dlRLTGVxWWdqUGs0bFZQVUdnOXlLbUlJQUxXQXg1bndDa0Z2OEY2aENlVktOQTNkaEhxVzZ4NHZQWFlldXcvK2RpUk5YWU80MlN2WHBZZTdBMC9MN3BuZTk4N25leGNVRnF1U0liZld5Zkh0cVRyME1ZQVEya1o5VmI3cms9