block: 394

block hash: 37f82da18ab847071cad7fc04011a9a6e66b555016c6585e45394d6c

timestamp: 2023/07/18 20:19:32

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: 8e5deab1f549832489bfde1b294efdc

signature: cGJsQ1ArNlF2RUo0NGxQRlBBOUNNbkQvOGVQSU9oNlN1OURFU3dEYWZwaFhzeitOWTRSbUhTTWJpNDUvVEVKR2lzdDRMNy9DMytSMGFBa2grVXRhOFVDT3piRThqOXpmSEFZeDFWSmxUL2VHc3BTSmREbDRUbGsrTTM4YlJHQmRqQlFIS3BwV1cyUm12K3Urb0E0T2lYZ3Z0cktLVGc2RTlCV3JqRk9GQmVvbTdlSlF0djZYeVpyUndPSjRLbDlHbkRnUUlCUWRKNG1MOFppRlcvR1hmbzhmSW56SGtSMDEzanpRZWMxUVVtdndGSDM0eUtPMVhRdXdPNE03VnR0YUd6TFlIZmlCUXZ4djZDOVFidERFSXQwemJ1bGpSai9DN0ZWczVWSE9LLzN1YjBFRjljR0FkNFZUeTZTYnp0ZXh1SVo0ZjBZTHJRd25XdjliKzVtZEFNZmZObFQwZnJhQ3Z3NHI4TlBVcXQ0TGFPM1h0RDl5ZER0RUJFMXNMaHo1Q0YzcVkzdmU3WnA3RTd0N1k2NHpJNlNUS2dUSWNkUFZPdDNnK1JCYTZ0R2dyNWtWMGIwN1o0QytoSmJVMlIxVDRRWGc1Um90UzB1ZUZ0NmNibDRTQ0dwOGpZSHlpYitqN3g3RGxTZVhvWnRZekRpbEFrV3ZISUZrVEFjemQ1NXYxU3RmWTE5UXRqcG02NEJicjBLcU5PMVFvYXJkU09MNldRRGtISHdNREtHQkRwd0toTGwzeXliSEhMNTJHNS9tVkhGU2RJU3VzUDQ5YlFOR1l1R0wyNm1rZ1BNdU9ya3U5aDVrZkdCRmdrV2RSdi9GeGVDRlFLdHRVSit5Sit0MXlPNVp4b1BKNzZFTG5YOTRGZE45cmswM3d1RlRQcVJBRjJZSEgwRUh0bEU9