block: 468

block hash: 66468d1958f9ff6664475fe0c64e6f5baebc8f47c73de824636967c7

timestamp: 2023/07/19 01:14:59

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: 2d7b1cac92bfebdc8f51973a34eeb265

signature: cmp3eU9mZHFHMGJjUEhRVndoZkxnQjJJb2NQRFhZbTJ1Q3dTM0ZMdDU5VEMrMG9EZDRYeWdqWk9EeXJCWXpKcittSCt2OGsyODBPb1BrZXI2SUcrMDBocGdSZVJhZlFLQWI3TVNuWHRxTXpJcENUTS9seVRWUDVNc1VBV2VWSWNjLzdkUm5ON2pscHJYbVVWSVpZZjF1UFVObzhWQXAzRGpTTTNsdGxxMFJlU2Y1akpxWEM4bTk0RmxjYldDMjdCYVNETHdsK2FUYUIxazBsSVMwNVljLzlrdXhKVHU1WXgxeU1BdkxnTXMzdHlsL0pNNU9sK2FOY3FJUFhWQWZ2cmJ6SGlFMm8vTE9QcWhwYzZBaHlaOE9yOXNJazlkdGNzZmhTU3RSM3V1RHpYVGJ1aHZMajQvODJ4MElmZmFMdEU5ejI5TzlLR0Q2bDdpOGZFTXdsQVRveW1zRGhCK1VHUTdJZXp6QnkyMmhtWUtxRHl2d3Fsa0phMDJLVzhaTmNiVU5jMzYzZ2wwMzMyckhMMTF1NVJNUG83b3BqUkl6MTI3UXpZa0ZGaWFYUG9iT1ZUMTBvTmk2VWhFSzhjUk9NdWdobmxuY3dYd29zdVYySmJqVk43bVdzNy94ZGtWdHdpMG5yR3ZUbzNaMU5xVC9saXF3Qk8veTFheXBJVHcvT1hVYUZBSXdBZ1owV3VKaVNwM1Zva2pOQlZPNWtTbUhRV2VCNXpxT1dMenlDQlAvVWNmL2dUT0YzTytxZmlFWHdqRWtVZ05PQzlFWUhtNW5XWG9LMDQ2VU01NnNUZGFwTlpsdVFUdXQzbWJFSC9hSWtkVWMxTTdpYUFwTmg5bjRQVmdROEs4WWRtSkJXaEhiWG5UdzByRGZOa0tvVGJ4Vk9VQ2lORFB1WDVvL2c9