block: 615

block hash: c40c6ef2bd7c8e512a86a83123d69148720f6282545f8bbdeaca7b7f

timestamp: 2023/07/19 11:31:56

sender: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

recipient: 884dbabd8e214cf1ac80c0718d6c66fd9cdb7a28cfdd0d2bc3b053fe

amount: 0

fee: 0

reward: 0.0038101

operation: 0

openfield: 8a4e471c0b07f919d2d3c89f21a84da2

signature: emhjRXJ0MXNmQUZqMWN2UzNhTHlxS2hZL3d5MWUvK0dkZmtCYWRXWTRJdFZyalByM2N4emJEd3VtaCtRU0Z1aVNuVm5PQ2dCZEF4UTZzNFRJMFJpZnFHQnR6S09UWkNSelNRdWRiSWpCZ1lDNGZyOVpjSVFPcG1WQk5mRnk5Uit1TEZ1b1JLOGlIYlh6eWFPTmx4cUNnQXByRUcxNUxaQzV1NDR5djh6TUZwVk9yTmpqMHVtQ1pqZEN4UG1HQ1NwcFBEWnhObnB4UTcvN0gzbForL1ZhcWx5UEFsSkE3N2hqUlIxUGE4U1BWMFdJTXhsaVRBcnpIdnpmRDdXbldkY25LbnJsTFZxWDE4QnhYOUpqUGFHdnFqNlg5WndPVDZjdUZVZXIvZ3BNVWNycE81Sm5yY01pL1NRNFEwbUxkY3c5OFdqWDFndFFucDJqWlExUGlpMEF1aDZGa1lNMTk4b3R0dlA2ZGorOU50eGNnbEhRTUZ5MEdMZnM3akdzWkNQSzI1UVVCdll1V0s0Yk01L1NSTE1zTXRxZ1AxMk9JcG5zYWoxU09rMnlOMjZKOXNBenJFU1V5RnJGaVY5ZU1kNXJZZ2EzYU5YN2VLblJ2OXZNeU8ySkZDbWZyWGR5YTR0akVIbnZwb0NoYnNiN0JlVmVKQStFdUZLVEtUYnlnR1FDcFJYL3hkRVBTQ3B1V1VkUHQvRzVBZ3J4NmJuNmFtMkRuRFNsaC9SWjdRUy91SHgrWWtaU2Fsb1JsblFMaUU0UDV2YXZHZEp2Y1RIL0U3UkJjOXhmZG5oRi9qb25heStZNkNNYkNGM1lTMVhQTTVQQTNDZEwrdng3aXFENEZvV0ovcml6NTlQenJuY1A2NWg0MURYSG9DVUszT0NBN04rekdGeEYwZ2Q2dHM9